STATUT FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Federacja Polskiej Urbanistyki, zwana w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Federacją, zrzesza Stowarzyszenia i inne osoby prawne działające na rzecz ochrony i dobrego kształtowania przestrzeni naszego kraju.

§ 2.

 1. Terenem działań Federacji jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizowania swoich celów Federacji może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Federacji jest miasto Wrocław.

§ 3.

Federacja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego statutu.

§ 4.

Federacja ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Federacji.

§ 5.

Federacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 6.

 1. Celem Federacji jest ochrona i przywracanie ładu przestrzennego w polskiej przestrzeni.
 2. Cele Federacji są realizowane przede wszystkim poprzez:
  1. inspirowanie i wspieranie zmian regulacji prawnych, decydujących o pożądanych przekształceniach urbanistycznych;
  2. integrowanie oraz wspieranie środowisk zawodowych, grup społecznych, a także innych podmiotów zabiegających o ochronę i przywracanie ładu przestrzennego w naszym kraju;
  3. popularyzowanie w polskim społeczeństwie wiedzy o pożytkach płynących z dobrze zaplanowanej i urządzonej przestrzeni.
  4. działania na rzecz należytego wykonywania zawodu urbanisty.
 3. Zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego są prowadzone poprzez:
  1. publiczne wystąpienia i publikacje;
  2. organizację szkoleń, seminariów, konferencji, wystaw i warsztatów;
  3. określanie standardów wykonywania zawodu;
  4. badanie i ocenianie jakości prac z zakresu urbanistyki i sposobu wykonywania zawodu urbanisty;
  5. doradztwo dla organów administracji publicznej.

§ 7.

 1. Federacja może prowadzić samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
 2. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie następujących działalności, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  1. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
  2. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
  3. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  4. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
  5. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  6. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  7. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  8. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  9. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  10. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  11. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
  12. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
  13. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  14. 58.11.Z Wydawanie książek;
  15. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
  16. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  17. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
 3. Federacja opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Federacja może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 

II. CZŁONKOWIE FEDERACJI

§ 8.

Federacja posiada członków:
 1. zwyczajnych;
 2. wspierających.

§ 9.

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być osoby prawne nie mające celów zarobkowych, działające na rzecz ochrony i dobrego kształtowania przestrzeni naszego kraju.
 2. Członkami wspierającymi Federacji mogą być osoby prawne, które widzą potrzebę ochrony i dobrego kształtowania przestrzeni naszego kraju.
 3. Ubiegać się o członkostwo w Federacji mogą osoby prawne wymienione w ust. 1 i 2, których odpowiednio umocowani członkowie zarządów kandydatów złożą deklarację członkostwa.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Federacji zostaje osoba prawna, wymieniona w § 9, która zostanie przyjęta do grona członków uchwałą, o której mowa w § 25 pkt. 10, zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Członkami zwyczajnymi Federacji stają się osoby, które utworzyły Federację. W stosunku do tych osób nie stosuje się wymogu złożenia deklaracji i podjęcia uchwały, o której mowa w § 25 pkt 10.

§ 11.

 1. Prawem członków Federacji jest korzystać z pomocy Federacji w swojej działalności zgodnej z celami statutowymi Federacji.
 2. Prawem członka zwyczajnego jest zgłoszenie swoich kandydatów (będących osobami fizycznymi) do władz Federacji.

§ 12.

Obowiązkiem członków Federacji jest:
 1. działanie na rzecz realizacji celów statutowych Federacji i aktywny udział w jej pracach;
 2. przestrzeganie postanowień statutu Federacji oraz podporządkowanie się uchwałom władz Federacji;
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkostwo w Federacji ustaje w razie:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  2. wejście członka w stan upadłości lub likwidacji;
  3. pozbawienie członkostwa w Federacji na mocy uchwały Zarządu Federacji, w przypadku nieprzestrzegania Statutu Federacji, w tym zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 3 miesiące, przy braku sprzeciwu Komisji Rewizyjnej Federacji.
 2. W przypadku sprzeciwu Komisji Rewizyjnej Federacji, w sprawach o pozbawieniu członkostwa w Federacji decyduje Walne Zebranie Federacji.
 

III. WŁADZE FEDERACJI

§ 14.

Władzami Federacji są:
 1. Walne Zebranie Federacji;
 2. Zarząd Federacji;
 3. Komisja Rewizyjna Federacji
zwane dalej odpowiednio: Walnym Zebraniem, Zarządem i Komisją Rewizyjną.

§ 15.

 1. Kadencja władz Federacji, o których mowa w § 15 pkt 2 i 3, trwa cztery lata.
 2. Walne Zebranie może przesądzić, że funkcja Prezesa ma być pełniona rotacyjnie, określając długość okresu pełnienia tej funkcji przez jedną osobę fizyczną.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Walne Zebranie wybiera do pełnienia funkcji Prezesa 2-4 osób, określając kolejność i okresy pełnienia przez kolejne osoby tej funkcji.

§ 16.

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji przysługuje tylko członkom zwyczajnym i jest realizowane poprzez osoby przez nich desygnowane.
 2. Osobami desygnowanymi w szczególności mogą być osoby zasiadające w zarządach i organach kontroli wewnętrznej członków zwyczajnych Federacji.
 3. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu;
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział osoby desygnowane przez odpowiednie organy członków zwyczajnych Federacji.
 3. Każdy członek zwyczajny może desygnować po jednej osobie do uczestnictwa w głosowaniach na Walnym Zebraniu.
 4. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – zaproszone przez Zarząd osoby.

§ 18.

 1. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata.
 2. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania zwyczajnego Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 19.

Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwołanie Walnego Zebrania nadzwyczajnego przez Zarząd następuje:
 1. na mocy uchwały Zarządu;
 2. na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej przekazanej do wiadomości Zarządowi;
 3. w wypadku przedłożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zebrania nadzwyczajnego podpisanego przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Federacji.

§ 20.

Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały w głosowaniach wykorzystując komunikację elektroniczną.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Federacji;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór i odwoływanie Prezesa i innych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 4. rozstrzyganie wniosków Zarządu o uchylenie sprzeciwu Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 8. uchwalanie budżetu;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Federacji, Zarząd i Komisję Rewizyjną;
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Federacji,
 11. ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 12. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania;
 13. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej;
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz Federacji.

§ 22.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Federacji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Federacji.

§ 23.

 1. Zarząd składa się z od 2 do 6 członków.
 2. Walne Zebranie wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych członków Zarządu spośród osób fizycznych desygnowanych przez członków zwyczajnych.
 3. Prezesem zostaje osoba, która podczas głosowania otrzymała największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów spośród biorących udział w głosowaniu.
 4. Członkami Zarządu zostają osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie ustalonej liczby członków Zarządu, o wyborze decyduje losowanie.
 5. Zarząd ze swego grona wybiera Wiceprezesa do spraw Organizacyjnych i Wiceprezesa do spraw Finansowych, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa pełni Wiceprezes ds. Organizacyjnych, a w przypadku, gdy wyboru Prezesa nie dokonano w terminie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia jego mandatu kolejno przez 6 miesięcy: Wiceprezes ds. Finansowych, następnie dalsi Wiceprezesi wg kolejności ustalonej drogą losowania.
 7. W przypadku cofnięcia desygnacji przez członka zwyczajnego osobie, która została wybrana do Zarządu, traci ona swój mandat do sprawowania funkcji w Zarządzie na rzecz osoby, która tę desygnację od tego członka zwyczajnego otrzymała. Natomiast, gdy ta nowa desygnacja nie zostanie zgłoszona w ciągu 1 miesiąca, to ten mandat członka zwyczajnego w Zarządzie wygasa.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.
 9. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin działania Zarządu.
 10. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§ 24.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu i głosowania nad uchwałami mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów, w tym w szczególności:
 1. uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Federacji;
 6. reprezentowanie Federacji;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania;
 8. przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania oraz projektów uchwał;
 9. organizacja prowadzenia działalności gospodarczej Federacji;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i pozbawiania członkostwa członków Federacji bez konieczności ich uzasadniania;
 11. sporządzanie i przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności członkom Walnego Zebrania.

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Federacji. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-6 członków, wybranych przez Walne Zebranie spośród osób fizycznych desygnowanych przez członków zwyczajnych.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie ustalonej liczby członków Komisji Rewizyjnej, o wyborze decyduje losowanie.
 4. Komisja Rewizyjna pełni rolę organu odwoławczego od uchwał, o których mowa w § 25 pkt 11.
 5. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, a przy większym składzie także z innych członków.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 7. W przypadku cofnięcia desygnacji przez członka zwyczajnego osobie, która została wybrana do Komisji Rewizyjnej, traci ona swój mandat do sprawowania funkcji w Komisji Rewizyjnej na rzecz osoby, która tę desygnację od tego członka zwyczajnego otrzymała. Natomiast, gdy ta nowa desygnacja nie zostanie zgłoszona w ciągu 1 miesiąca, to ten mandat członka zwyczajnego w Komisji Rewizyjnej wygasa.
 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego, a następnie Sekretarz.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i głosowania nad uchwałami mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§ 27.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Federacji;
 2. przedstawianie wniosków z kontroli członkom Walnego Zebrania;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu;
 4. składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 5. wskazywanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej, do reprezentowania Fundacji w umowach oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

§ 28.

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie.

§ 29.

 1. W razie, gdy skład władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu spośród kandydatów desygnowanych przez członków zwyczajnych Federacji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego liczebność uległa zmniejszeniu. Nie dotyczy to przypadków, o których mowa w § 23 ust. 7 i § 26 ust. 7.
 2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze można powołać nie więcej niż ¼ członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem, że wskazany tryb powołania nie dotyczy funkcji Prezesa.
 3. W razie, gdy skład władz Federacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji przy braku możliwości uzupełnienia składu w drodze kooptacji, następuje utrata zdolności działania organu. W takiej sytuacji drugi działający organ (Komisja Rewizyjna lub Zarząd) zwołuje Walne Zebranie nadzwyczajne.

§ 30.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Wiceprezes do spraw Organizacyjnych lub Wiceprezes do spraw Finansowych.      

IV. POZOSTAŁE USTALENIA

§ 31.

Majątek Federacji powstaje:
 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn, spadków, zapisów;
 3. dochodów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Federacji;
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Walne Zebranie ilością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i inne przepisy prawa powszechnego.        

Marek Wiland

Antoni Matuszko

Grzegorz Wojciech Chojnacki

Jolanta Ewa Przygońska