INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ I INNYCH OSÓB PRAWNYCH CHCĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO FEDERACJI POLSKIEJ URBANISTYKI

Co warto zrobić przed złożeniem deklaracji członkostwa w Federacji Polskiej Urbanistyki:
  • sprawdzić czy Statut stowarzyszenia lub innej osoby prawnej, która zamierza wstąpić do Federacji Polskiej Urbanistyki posiada zapisy umożliwiające przystąpienie do związku stowarzyszeń – co jest niezbędne;
  • ustalić czy odpowiednio umocowani członkowie Zarządu mają prawo złożyć deklarację członkostwa w Federacji Polskiej Urbanistyki w imieniu stowarzyszenia lub innej osoby prawnej, a gdy jest inaczej, odpowiednio zmienić dotychczasowe wewnętrzne uregulowania;
  • ustalić która osoba lub osoby (fizyczne) – w imieniu stowarzyszenia lub innej osoby prawnej – ma/mają prawo podpisać się pod deklaracją członkostwa w Federacji Polskiej Urbanistyki;
  • zgodnie ze Statutem i innymi regulacjami stowarzyszenia lub innej osoby prawnej wybrać osobę, która będzie upoważniona – w przypadku przyjęcia stowarzyszenia lub innej osoby prawnej do Federacji Polskiej Urbanistyki – do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Federacji (jeżeli stowarzyszenie lub inna osoba prawna ubiega się o status członka zwyczajnego).
Do deklaracji członkowskiej należy dołączyć:
  • aktualny odpis z KRS;
  • Statut stowarzyszenia lub innej osoby prawnej albo inne odpowiednie dokumenty;
  • uchwała/uchwały odpowiednich organów (Zarządu i/lub Walnego Zebrania) albo inne odpowiednie dokumenty o woli przystąpienia do Federacji Polskiej Urbanistyki;
  • informację o charakterze, liczbie członków oraz o bieżących działaniach stowarzyszenia lub innej osoby prawnej;
  • sprawozdania zarządu stowarzyszenia lub innej osoby prawnej z 3 ostatnich lat.
Deklarację członkostwa wraz z załącznikami należy przesłać w formacie PDF na adres: biuro@suzoiu.pl

 

Dokument do pobrania: DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W FPU