Kategoria: Wiadomości

Praca w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Wiadomości2021nabórogłoszenie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Starszy Specjalista do spraw: rozwiązań systemowych w Wydziale Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego. Osoba na tym stanowisku: opiniuje dokumenty strategiczne w zakresie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany), prowadzi obsługę procesu legislacyjnego: opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych ….  Read More

Ogłoszenie Komisji Konkursowej na logo Federacji Polskiej Urbanistyki

WiadomościKonkurs

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ konkursu na logo Federacji Polskiej Urbanistyki W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie : Paweł Łukowicz – pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji, Jolanta Przygońska, Marek Wiland, Antoni Matuszko, którego celem było rozstrzygnięcie konkursu na logo Federacji Polskiej Urbanistyki, zgodnie z Regulaminem konkursu na logo Federacji Polskiej ….  Read More

Powstanie Federacji

Wiadomości

Federacja Polskiej Urbanistyki została powołana w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 5 września 2019 r. staraniem 3 członków założycieli posiadających osobowość prawną: Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY oraz Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, powstałych w 2014 r., w reakcji na likwidację Izby Urbanistów, zrzeszających urbanistów działających na terenie Polski. W trakcie obrad przyjęto uchwałę w przedmiocie utworzenia Federacji Polskiej Urbanistyki oraz przyjęcia Statutu. Powołano także Komitet Założycielski, w którego skład weszli: Jolanta Ewa Przygońska, Grzegorz Wojciech Chojnacki, Antoni Matuszko oraz Marek Wiland. Zdecydowano, że siedzibą Federacji będzie miasto Wrocław. Powołano także organy FPU: Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Federacja została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 grudnia 2019 r., otrzymując jednocześnie wpisy do rejestrów REGON i NIP, co umożliwiło formalne rozpoczęcie działalności

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Wiadomości

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2020 r.  Z projektem w/w rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, zapoznać się można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12334951